Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów

Regulamin

przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów
 
w ramach Zadania nr 2 projektu pt: „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej Regulaminem.
 
§ 1
Regulamin obowiązuje podczas realizacji w/w projektu, zgodnie z umową z dnia 18.11.2009 r. zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 2
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wsparcia najlepszych doktorantów i młodych doktorów stypendiami naukowymi.
 
§ 3
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a)             projekt - należy rozumieć projekt pt.„Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
b)             Uczelnia/UMB – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
c)             doktorant - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim bądź na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
d)            młody doktor (postoc) –osoba, która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona w uczelni posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.
e)             dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki - w rozumieniu projektu(m.in. wg Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSzW, 30.10.2008 r.): badania genomiczne, biologia molekularna, patogeneza chorób układu krążenia, choroby cywilizacyjne, bioinformatyka, nowe markery w diagnostyce, tworzenie nowych metod leczenia, nowe technologie dla potrzeb farmakoterapii;
f)              komisja konkursowa  – komisja powołana do pracy na rzecz projektu, powołana przez Prorektora ds. Nauki. Skład komisji, tryb powołania oraz zasady pracy komisji reguluje §4 Regulaminu;
g)             stypendysta/uczestnik wsparcia - wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony i któremu zostało przyznane stypendium naukowe.
 
§ 4
Tryb powołania oraz zasady pracy Komisji Konkursowej
 
1.      Prorektor ds. Nauki powołujeKomisję Konkursową, zwaną dalej I Komisją, która dokonuje oceny wniosków doktorantów i młodych doktorów o przyznanie stypendiów naukowych.
 
2.    W skład I Komisji wchodzi Przewodniczący i 4 członków.
 
3.    Przewodniczącym I Komisji jest Prorektor ds. Nauki.
 
4.    Członkami I Komisji są:
a)             kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
b)             kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
c)             reprezentant doktorantów,
d)            reprezentant pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora zgrupy młodzi doktorzy;
 
5.        Do zadań Przewodniczącego I Komisji należy:
a)             przewodnictwo obradom I Komisji,
b)             zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami projektu postępowania konkursowego,
c)             podpisywanie umowy ze stypendystą,
d)            reprezentowanie I Komisji na zewnątrz.
 
6.      Komisja jest odpowiedzialna za:
a)             przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków,
b)             przygotowanie listy rankingowej na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej,
 
7.      W posiedzeniach I Komisji uczestniczy bez prawa głosu Koordynator zadania nr 2. Koordynator pełni rolę sekretarza I Komisji, w tym:
a)             zwołuje posiedzenia I Komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji,
b)             przedkłada do oceny I Komisji wnioski kandydatów sprawdzone pod względem formalnym,
c)             nadzoruje prawidłowość sporządzania protokołów z posiedzeń.
 
8.      Posiedzenia I Komisji odbywają się w terminie 2 tygodni od zamknięcia naboru wniosków na konkursy przewidziane w Regulaminieoraz w miarę potrzeby na bieżąco. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim przynajmniej 3/5 z jej składu, w tym Przewodniczący.
 
9.      Z posiedzeń I Komisji sporządzony zostaje protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniach uczestnicy Komisji.
 
10. Protokół powinien zawierać następujące informacje:
a)             czas i miejsce posiedzenia I Komisji,
b)             listę obecności członków I Komisji,
c)             listę rankingową wniosków podpisaną przez Przewodniczącego Komisji, przygotowaną na podstawie średniej arytmetycznej sumy punktów przyznanych przez każdego członka Komisji;
d)            inne istotne elementy postępowania oceniającego.
 
11. Od postanowień I Komisji nie przysługują wnioskującym odwołania.
 
§ 5
Stypendia naukowe dla doktorantów:
 
1.      W ramach projektu doktoranci mogą otrzymać wsparcie swego rozwoju naukowego poprzez uzyskanie stypendiów naukowych.
 
2.      Działalność naukowa doktoranta musi być związana z realizacją badań dotyczących dziedzin szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.
 
3.       Stypendia naukowe dla doktorantów przyznawane są w trzech edycjach (2010, 2011,2012). Konkursy na stypendia ogłaszane są przez Prorektora ds. nauki w postaci: plakatów, informacji na stronie internetowej projektu lub innych form dystrybucji informacji przyjętych w Uczelni.
 
4.      W każdej edycji może zostać przyznanych 5 stypendiów w wysokości po 5 tys. zł.
 
5.      Stypendia naukowe przyznawane są na zasadach konkursowych.
 
6.      Zasady i kryteria przyznawania stypendiów:
Stypendium przyznaje się na wsparcie rozwoju naukowego stypendysty. Stypendia przyznaje się w oparciu o:
a)             przedstawiony projekt planowanych bądź realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
b)             najlepszą (najwyżej punktowaną) publikację jako pierwszy autor z afiliacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (wg IF, pkt. MNiSW) w okresie ostatnich 2 lat; w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład kandydata do stypendium jest znaczący przy napisaniu pracy, mogą być brane pod uwagę prace, w których doktorant jest 2 autorem,
c)             uzyskanie finansowania zewnętrznego projektu badawczego realizowanego w Uczelni bądź złożenie projektu do konkursu i otrzymanie pozytywnych recenzji przez instytucję zewnętrzną przydzielającą granty (np. MNiSW, FNnP, UE, inne);
 
7.      Procedura ubiegania się o stypendium:
a)             o stypendium ubiegać się może wyłącznie doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich w UMB;
b)             doktorant może uzyskać stypendium tylko jeden raz w trakcie trwania studiów doktoranckich;
c)             wnioski składa się dwa razy w ciągu edycji w terminach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września; w przypadku wyczerpania środków finansowych na daną edycję w pierwszym naborze, odstępuje się od przeprowadzenia drugiego naboru.
d)            wniosek na odpowiednim formularzu doktorant składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
e)             kompletny wniosek powinien zawierać:
I)               opis planowanych lub realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
II)            zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB,
III)         zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego, które nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium;
IV)         opinię promotora/opiekuna naukowego doktoranta;
V)            kopię najlepszej publikacji i/lub kopię decyzji o przyznaniu finansowania projektu badawczego i/lub kopię złożonego do konkursu projektu naukowego niezakwalifikowanego do finansowania wraz z kopiami jego pozytywnych recenzji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
VI)         kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
f)              nieuzupełnione prawidłowo lub niekompletne wnioski podlegają zwrotowi;
g)             o przyznaniu stypendium postanawia I Komisja Konkursowa w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru wniosków;
h)             wypłata stypendium naukowego jest jednorazowa i następuje na podstawie umowy ze stypendystą,
i)               stypendium naukowe wypłacane jest na rachunek, który stypendysta wskazał we wniosku,
j)               uroczyste uhonorowanie stypendysty Dyplomem następuje podczas corocznych prezentacji osiągnięć oraz postępów w pracach naukowych doktorantów.
 
§ 6
Stypendia naukowe dla młodych doktorów:
 
1.    W ramach projektu młodzi doktorzy mogą otrzymać wsparcie swego rozwoju naukowego poprzez uzyskanie stypendiów naukowych.
 
2.    Działalność naukowa młodego doktora musi być związana z realizacją badań dotyczących dziedzin szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.
 
3.    Stypendia naukowe dla młodych doktorów przyznawane będą w trzech edycjach (2010, 2011,2012). Konkursy na stypendia ogłaszane będą przez Prorektora ds. nauki w postaci: plakatów, informacji na stronie internetowej projektulub innych form dystrybucji informacji przyjętych w uczelni.
 
4.    W każdej edycji może zostać przyznanych 10 stypendiów w wysokości po 10 tys. zł.
 
5.    Stypendia naukowe przyznawane są na zasadach konkursowych.
 
6.    Zasady i kryteria przyznawania stypendiów:
 
Stypendium przyznaje się na wsparcie rozwoju naukowego stypendysty. Stypendia przyznaje się w oparciu o:
a)             przedstawiony projekt planowanych bądź realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
b)             najlepszą (najwyżej punktowaną) publikację jako pierwszy autor z afiliacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (wg IF, pkt. MNiSW) w okresie ostatnich 2 lat; w uzasadnionych przypadkach, gdy wkład kandydata do stypendium jest znaczący przy napisaniu pracy, w konkursie mogą być brane pod uwagę prace, w których młody doktor jest 2 autorem,
c)             uzyskanie finansowania projektu badawczego przyznanego przez instytucję zewnętrzną bądź złożenie projektu do konkursu i otrzymanie jego pozytywnych recenzji od instytucji zewnętrznej przydzielającej granty (np. MNiSW, FNnP, UE, inne);
 
7.    Procedura ubiegania się o stypendium:
a)             o stypendium ubiegać się może wyłącznie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który otrzymał stopień doktora w ciągu ostatnich 5 lat i nie ukończył 35 roku życia;
b)             w kategorii młody doktor kandydat może uzyskać stypendium tylko 1 raz, pod warunkiem, że dotychczas nie uzyskał wsparcia w ramach stypendium naukowego skierowanego do doktorantów w ramach projektu POKL pt. „Wyższa jakość kluczem do rozwoju UMwB”;
c)             wnioski składa się dwa razy w ciągu edycji w terminach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września; w przypadku wyczerpania środków finansowych na daną edycję w pierwszym naborze, odstępuje się od przeprowadzenia drugiego naboru.
d)            wniosek na odpowiednim formularzu kandydat składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
e)             kompletny wniosek powinien zawierać:
I)             opis planowanych lub realizowanych badań z uzasadnieniem ich potencjalnego znaczenia poznawczego i praktycznego,
II)          kopię najlepszej publikacji i/lub kopię decyzji o przyznaniu finansowania projektu badawczego i/lub kopię złożonego do konkursu projektu naukowego niezakwalifikowanego do finansowania wraz z kopiami jego pozytywnych recenzji, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
III)       zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
IV)       kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
f)              nieuzupełnione prawidłowo lub niekompletne wnioski podlegają zwrotowi;
g)             o przyznaniu stypendium postanawia I Komisja Konkursowa w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru wniosków;
h)             wypłata stypendium jest jednorazowa i następuje na podstawie umowy ze stypendystą,
i)               stypendium naukowe wypłacane jest na konto, które stypendysta wskazał we wniosku,
j)               uroczyste uhonorowanie laureata stypendium Dyplomem następuje podczas corocznych uroczystości przyznawania nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
§7
 Postanowienia końcowe
 
1.    Dokumenty, przedkładane do konkursów w ramach projektu, są potwierdzane za zgodność z oryginałem w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB.
 
2.    Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem Nr 47/10 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.08.2010 r.