Regulamin przyznawania stypendiów na wyjazdy na staże, szkolenia i wizyty studyjne do ośrodków krajowych i zagranicznych

 

Regulamin
przyznawania stypendiów na wyjazdy na staże / szkolenia / wizyty studyjne
do ośrodków krajowych i zagranicznych


w ramach Zadania nr 2 projektu pt: „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej Regulaminem.


§ 1

Regulamin obowiązuje podczas realizacji w/w projektu, zgodnie z umową z dnia 18.11.2009 r. zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą finansowania wyjazdów doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników na stanowiskach technicznych posiadających stopień naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na krajowe i zagraniczne: staże, szkolenia naukowe i dydaktyczne, wizyty studyjne.


§ 3

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. projekt - należy rozumieć projekt pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Uczelnia/UMB – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. doktorant - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim bądź na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. pracownicy naukowo–dydaktyczni – pracownicy ze stopniem doktora, doktora habilitowanego oraz profesorowie nadzwyczajni i zwyczajni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 5. pracownicy dydaktyczni - pracownicy ze stopniem naukowym, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 6. pracownicy na stanowiskach technicznych posiadający stopień naukowy - pracownicy na stanowiskach naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 7. dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki - w rozumieniu projektu (m.in. wg Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSzW, 30.10.2008 r.): badania genomiczne, biologia molekularna, patogeneza chorób układu krążenia, choroby cywilizacyjne, bioinformatyka, nowe markery w diagnostyce, tworzenie nowych metod leczenia, nowe technologie dla potrzeb farmakoterapii;
 8. staż / szkolenie naukowe i dydaktyczne - w ramach projektu jest to wyjazd do wiodących zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych / szkoleniowych mający na celu odbycie specjalistycznych szkoleń oraz poznanie nowych metod dydaktycznych, badawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz rozwój potencjału kształcenia w języku angielskim.
 9. wizyta studyjna – krótki wyjazd na okres średnio do 2 tygodni służący:
  • poznaniu nowoczesnych metod kształcenia, poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z danej dziedziny, które pozwolą unowocześnić potencjał dydaktyczny i naukowy;
  • nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach;
  • wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w ramach kształcenia w języku angielskim;
  • nawiązaniu i rozwojowi współpracy w ramach europejskich projektów naukowych;
 10. stypendysta/uczestnik wsparcia - wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał stypendium wyjazdowe na wizytę studyjną, staż lub szkolenie w ośrodku krajowym lub zagranicznym;
 11. stypendium wyjazdowe – środki finansowe otrzymane przez stypendystę jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ze środków europejskich.


§ 4
Wizyty studyjne, staże lub szkolenia w wiodących ośrodkach w kraju i zagranicą

 

 1. W ramach projektu przyznane mogą być stypendia wyjazdowe na staże, szkolenia lub wizyty studyjne w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla pracowników ze stopniem lub tytułem naukowym zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i technicznych oraz na staże i szkolenia w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla doktorantów.
 2. W kategorii wizyty studyjne kandydat zainteresowany wyjazdem może uzyskać dofinansowanie tylko 1 raz;
 3. W kategorii staże lub szkolenia kandydat zainteresowany wyjazdem może uzyskać dofinansowanie tylko 1 raz;
 4. Nabór zgłoszeń na stypendia na wyjazdy na staże, szkolenia lub wizyty studyjne w poszczególnych edycjach trwa na bieżąco aż do wyczerpania środków w poszczególnych kategoriach;
 5. Kandydat zainteresowany wyjazdem na staż, szkolenie lub wizytę studyjną składa wniosek do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB;
 6. Kandydat na wyjazd na staż, szkolenie lub wizytę studyjną do wniosku dołącza dodatkowe dokumenty:
  a)    w przypadku doktorantów - zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB,
  b)    oficjalne zaproszenie z ośrodka planowanego stażu, szkolenia lub wizyty studyjnej wskazujące konkretny termin i miejsce wyjazdu,  program pobytu,
  c)    kserokopię dowodu osobistego kandydata na wyjazd potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 7. 1) Akceptacji wniosku na wyjazd na staż, szkolenie lub wizytę studyjną dokonuje Prorektor ds. Nauki w oparciu o następujące zasady i kryteria:
  a)    program stażu, szkolenia lub wizyty studyjnej oraz jego potencjalne korzyści dla wyjeżdżającego i Uczelni;
  b)    wybór przez kandydata ośrodka szkolenia, stażu lub wizyty studyjnej należącego do czołowych w danej dziedzinie na świecie (wyjazdy zagraniczne) / w Polsce (wyjazdy krajowe),
  c)    dotychczasowy dorobek naukowy kandydata na wyjazd w okresie ostatnich 5 lat, oceniony wg punktacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa i Wyższego;
  d)    inne uzasadnione korzyści wynikające z odbytej stażu, szkolenia lub wizyty studyjnej.
  2)    Akceptacja wniosku jest równoważna z przyznaniem stypendium na wyjazd.
 8. 1) Koszty wyjazdu, rozumiane jako stypendium wyjazdowe, są zatwierdzane przez Prorektora ds. Nauki na podstawie kosztorysu sporządzonego przez kandydata na wyjazd. Wnioskowane koszty powinny być niezbędne, racjonalne i uwzględniać obowiązujące w Uczelni zasady rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
  2) Kwota stypendium jest przelewana na konto stypendysty podane we wniosku wyjazdowym na podstawie umowy stypendialnej.
 9. W przypadku niewywiązania się wyjeżdżającego na staż, szkolenie lub wizytę studyjną z warunków określonych we wniosku, jest on zobowiązany do zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z należnościami ubocznymi ustalonymi zgodnie z zasadami dla niniejszego projektu;
 10. Okoliczności powodujące niewywiązanie się z wnioskowanych warunków:
  a)    zaniechanie wyjazdu na staż, szkolenie lub wizytę studyjną,
  b)    wyjazd do ośrodka niezatwierdzonego przez Prorektora ds. Nauki
  c)    wykorzystanie wyjazdu na staż, szkolenie lub wizytę studyjną niezgodnie z celami projektu;
 11. Sprawozdanie z wyjazdu złożone na odpowiednim formularzu w terminie 14 dni od powrotu do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej stanowi rozliczenie stypendium przyznanego w celu obycia stażu, szkolenia lub wizyty studyjnej.


§ 5
Staże lub szkolenia długoterminowe w wiodących ośrodkach zagranicznych

 1. W ramach projektu mogą zostać przyznane stypendia na wyjazdy na staże lub szkolenia w wiodących ośrodkach zagranicznych, trwające do 18 miesięcy (tzw. stypendia długoterminowe).
   
 2. Staże i stypendia długoterminowe dotyczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników na stanowiskach technicznych posiadających stopień naukowy.
   
 3. Wysokość dofinansowania stażu lub szkolenia długoterminowego wynosi do 154.800 zł, przy czym szacunkowa wartość pobytu na 1 miesiąc wynosi – 8.600 zł.
   
 4. Stypendium na wyjazd na staż lub szkolenie długoterminowe wypłacane jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
   
 5. Rozliczeniem wyjazdu na staż lub szkolenie długoterminowe jest przedstawienie w ciągu 12 miesięcy od powrotu ze stażu lub szkolenia wyników badań lub publikacji  w czasopismach z JCR z wykorzystaniem nowej metody, i/lub przygotowanie monografii i/lub rozdziału podręcznika akademickiego w języku angielskim.
   
 6. Procedura ubiegania się o stypendia długoterminowe odbywa się w sposób opisany w § 4 pkt. 4-11, z wyłączeniem pkt. 8 ppkt. 1). Dodatkowo, należy dołączyć prezentację ośrodka naukowego do którego ma nastąpić wyjazd oraz informację o osobie zapraszającej (życiorys zawodowy i wykaz publikacji).
   

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Dokumenty, przedkładane do konkursów w ramach projektu, są potwierdzane za zgodność z oryginałem w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB.
 2. Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem nr 13/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.03.2011 r.