Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla profesorów wizytujących

Regulamin

przyznawania stypendiów naukowych dla profesorów wizytujących
 
w ramach Zadania nr 2 projektu pt: „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
§ 1
Regulamin obowiązuje podczas realizacji w/w projektu, zgodnie z umową z dnia 18.11.2009 r. zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. w okresie:                                    listopad 2009 r. – wrzesień 2012 r.
 
§ 2
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych profesorów wizytujących, zatrudnianych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w celu podnoszenia potencjału dydaktycznego i naukowego Uczelni.
 
§ 3
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 
a)             Projekt - należy rozumieć projekt pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
b)             Uczelnia/UMB – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
c)             profesor wizytujący – profesor wizytujący w rozumieniu przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.
d)            dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki - w rozumieniu projektu(m.in. wg Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSzW, 30.10.2008 r.): badania genomiczne, biologia molekularna, patogeneza chorób układu krążenia, choroby cywilizacyjne, bioinformatyka, nowe markery w diagnostyce, tworzenie nowych metod leczenia, nowe technologie dla potrzeb farmakoterapii;
e)             stypendysta / uczestnik wsparcia – osoba zatrudniona w UMB jako profesor wizytujący, z którą została zawarta umowa stypendialna.
 
§ 4
Postanowienia ogólne
 
1.    W ramach Projektu, w celu wzmacniania swojego potencjału dydaktycznego i naukowego, Uczelnia może przyznawać stypendia naukowe wybitnym naukowcom z renowowanych ośrodków zagranicznych, zatrudnianym w UMB jako profesorowie wizytujący.
 
2.    Otrzymujący stypendium naukowe profesorowie wizytujący powinni wpisywać się w dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.
 
3.    Uczelnia może przyznać stypendium w każdym roku realizacji Projektu (edycja: 2010, 2011, 2012) minimum 6 profesorom wizytującym.
 
4.    Profesor wizytujący uzyskuje stypendium naukowe na podstawie dorobku naukowego i uzasadnienia jak największych korzyści dla Uczelni.
 
5.    Uczelnia przyznaje stypendia naukoweprofesorom wizytującym, którzy należą do grupy najwyżej notowanych światowych ekspertów w danej dziedzinie nauk medycznych (m.in. laureaci Nagrody Nobla, naukowcy posiadający publikacje np. w: Nature, Science, Lancet itd., osoby kierujące europejskimi konsorcjami, itp.) oraz spełniają kryterium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj.: w ostatnich 3 latach ogłosiły co najmniej 5 publikacji z pkt. 30 wg MNiSzW.
 
§ 5
Procedura kwalifikacyjna
1.    Zaproszenie do współpracy wybitnego uczonego może nastąpić na wniosek samodzielnego pracownika UMB złożony do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB.
 
2.    Do zgłaszanej kandydatury profesora wizytującego wnioskodawca dołącza prezentację jego osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:
I)         dorobku naukowego kandydata (ze wskazaniem wartości IF lub punktów MNiSW),
II)      formy działania kandydata na rzecz Uczelni, w szczególności: tematykę wykładów, spotkań z młodymi naukowcami, szkoleń w zakresie nowoczesnych metod badawczych, i innych korzyści dla UMB;
 
3.    Do wniosku o zaproszenie profesora wizytującego wnioskodawca dołącza dodatkową, niezależną opinię innego pracownika UMB z tytułem profesora.
 
4.    Kwalifikacja kandydatów na profesorów wizytujących odbywa się na bieżąco w trakcie trwania Projektu.
 
5.    O przyznaniu stypendium naukowego dlaprofesora wizytującego postanawia Prorektor ds. Nauki.
 
6.    Prorektor ds. Nauki wyznacza spośród samodzielnych pracowników UMB opiekuna profesora wizytującego na czas jego pobytu w Uczelni.
 
 
§ 6
Zadania profesorów wizytujących
 
1.    Profesorowie wizytujący otrzymujący stypendia z Projektu mają obowiązek wygłoszenia wykładów z danej dziedziny dla całej społeczności akademickiej Uczelni w ramach tzw. Rector´s Lecturers oraz zrealizowania wybranych form pracy na rzecz Uczelni, np.:
b)   przeprowadzenia spotkań otwartych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni,
c)    poprowadzenia laboratoriów praktycznych z genominki funkcjonalnej i analizy bioinformatycznej danych genomowych,
d)   udzielania indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla zainteresowanych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.
 
2.    Profesor wizytujący zobowiązany jest do umieszczania w prezentacjach / publikacjach / materiałach dydaktycznych powstałych w wyniku udziału w Projekcie informacji o otrzymanym stypendium ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 7
Zasady przyznawania i rozliczania stypendiów
 
1.      Warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron określa umowa stypendialna.
 
2.      W przypadku zatrudnienia profesora wizytującego dłuższego niż 1 miesiąc wypłata stypendium następuje proporcjonalnie za każdy miesiąc z góry do łącznej wysokości stypendium.
 
3.      W przypadku utraty statusu profesora wizytującego Uczelnia przerywa wypłatę stypendium.
 
4.       Uczelnia nie pokrywa ze środków Projektu kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem profesora wizytującego.
 
5.      Rozliczeniem stypendium dla profesora wizytującego będzie przeprowadzenie wykładów oraz zrealizowanie innych form pracy wynikających z umowy stypendialnej.
 
6.      Po zakończeniu pobytu profesora wizytującego jego opiekun składa do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej w terminie 14 dni sprawozdanie z realizacji zaplanowanych w umowie stypendialnej zadań.
 
 
§ 8
Postanowienia końcowe
 
1.    Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem Nr 47/10 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.08.2010 r.